Chruthaigh mé an liosta thíos trí chuardach a dhéanamh ar na míle focal is coitianta i gcorpas mór Gaeilge a bhailigh mé sa bhliain 2004 (cé gur fhág mé focail ina bhfuil fleiscín nó uaschamóg as an áireamh). Thiontaigh mé cás uachtair go cás íochtair, ansin chuir mé fleiscíní isteach de réir an leagan is déanaí de na rialacha.

Ar ndóigh, tá go leor feidhmfhocal gearr i measc na bhfocal is coitianta agus ní féidir fleiscíní a chur isteach sna cásanna seo. É sin ráite, tá an easpa “drochfhleiscíní” sa liosta seo chomh tábhachtach leis na fleiscíní cearta atá ann; cuimhnigh air seo le linn duit botúin a lorg sa liosta.1: an
2: a
3: ar
4: agus
5: na
6: go
7: i
8: ag
9: le
10: is
11: sé
12: tá
13: ó
14: sa
15: sin
16: seo
17: é
18: de
19: ach
20: mar
21: leis
22: in
23: atá
24: ní
25: bhfuil
26: do
27: raibh
28: faoi
29: nach
30: ina
31: féin
32: ann
33: gur
34: eile
35: as
36: chun
37: den
38: don
39: siad
40: bheith
41: dá
42: ná
43: aon
44: ba
45: mé
46: san
47: acu
48: nuair
49: iad
50: chur
51: á
52: amach
53: duine
54: daoine
55: teanga
56: air
57: ón
58: gach
59: fáil
60: gan
61: chomh
62: aige
63: í
64: chuid
65: dhéan-amh
66: maith
67: dúirt
68: lá
69: nua
70: sna
71: átha
72: idir
73: mó
74: bhliain
75: faoin
76: dul
77: bith
78: mo
79: chéad
80: lucht
81: cé
82: mac
83: chéile
84: féid-ir
85: isteach
86: chuir
87: leo
88: deir-eadh
89: orthu
90: láth-air
91: liom
92: cur
93: thabh-airt
94: scéal
95: áit
96: bliain
97: dó
98: lena
99: am
100: thug
101: ob-air
102: tú
103: leor
104: linn
105: má
106: rá
107: cuid
108: bheadh
109: fad
110: bliana
111: níor
112: tar
113: éis
114: dhá
115: tháin-ig
116: ceann
117: aghaidh
118: beag
119: com
120: dé
121: ag-am
122: baile
123: leith
124: teacht
125: leabh-ar
126: bheo
127: deir
128: ansin
129: rial-tas
130: rinne
131: uair
132: nár
133: thar
134: ag-ainn
135: tír
136: céanna
137: saol
138: siúl
139: taobh
140: measc
141: anseo
142: dóibh
143: bhaile
144: mhór
145: shin
146: fós
147: freis-in
148: roimh
149: réir
150: fear
151: fada
152: léir
153: fiú
154: cuir-eadh
155: cad
156: caite
157: mhaith
158: ea
159: síos
160: anuas
161: náis-iún-ta
162: riamh
163: dar
164: oib-re
165: iarr-aidh
166: roinn
167: bíonn
168: cinn
169: roinnt
170: fháil
171: oíche
172: fearr
173: cén
174: stáit
175: bheidh
176: déan-ta
177: bharr
178: éig-in
179: áir-ithe
180: thart
181: uí
182: cinn-te
183: tíre
184: maid-ir
185: chuig
186: súil
187: dara
188: mí
189: gcón-aí
190: scoil
191: nós
192: áf-ach
193: bhain
194: dhaoine
195: cúr-saí
196: feirste
197: déan-amh
198: clár
199: oir-ead
200: orm
201: ndóigh
202: leith-éid
203: háir-ithe
204: chóir
205: ár
206: chuaigh
207: muid
208: fuair
209: siar
210: eol-as
211: sás-ta
212: fhios
213: ábh-ar
214: oid-each-ais
215: cheana
216: thaobh
217: dúinn
218: baint
219: gurb
220: aici
221: blian-ta
222: mbíonn
223: dom
224: ceart
225: os
226: phob-al
227: bhaint
228: siúd
229: thar-la
230: gá
231: fud
232: lán
233: cúp-la
234: méid
235: déan-aí
236: uile
237: uirthi
238: min-ic
239: mór-án
240: teach
241: cheann
242: cheart
243: úsáid
244: rith
245: mhí
246: léi
247: raid-ió
248: ais
249: leat
250: phob-ail
251: feadh
252: dhiaidh
253: éag-súla
254: beo
255: dóigh
256: ainm
257: óg
258: dhuine
259: cur-tha
260: ag-at
261: arsa
262: bhíodh
263: chon-tae
264: ion-ad
265: sham-pla
266: seans
267: bord
268: suas
269: caint
270: tseacht-ain
271: inn-iu
272: stát
273: tabh-airt
274: lár
275: chaith
276: chug-ainn
277: muin-tir
278: air-gid
279: líon
280: thos-aigh
281: bhain-eann
282: rial-tais
283: úd
284: thuaidh
285: cos-úil
286: son
287: iom-lán
288: aon-taithe
289: pob-al
290: di
291: thiar
292: cúig
293: chuige
294: amuigh
295: roimhe
296: lagh-ad
297: lae
298: dír-each
299: seach-as
300: éirí
301: cheist
302: scann-án
303: chéanna
304: eol-ais
305: ceol
306: fómh-air
307: amh-ras
308: fios
309: deis
310: comh-air-le
311: fóill
312: labh-airt
313: istigh
314: láid-ir
315: domh-ain
316: tug-adh
317: leag-an
318: scéal-ta
319: chaith-eamh
320: dlí
321: breat-aine
322: déag
323: taithí
324: óga
325: bua
326: fosta
327: stair
328: ard
329: léinn
330: chúr-saí
331: feic-eáil
332: bun
333: oll-scoil
334: tam-all
335: foc-al
336: gcás
337: mise
338: chath-air
339: dála
340: ceist
341: rogha
342: ath-rú
343: rinn-eadh
344: liam
345: léir-iú
346: béar-la
347: cearn-óg
348: iarr-acht
349: tos-aigh
350: mhuin-tir
351: mura
352: cuma
353: teor-an-ta
354: toisc
355: mhic
356: ainn-eoin
357: sinn
358: dream
359: saoth-ar
360: mbéal
361: móra
362: bás
363: seisean
364: chomh-air-le
365: oif-ig
366: fáilte
367: fáth
368: gurbh
369: ab
370: fhoir-eann
371: lorg
372: luath
373: tim-peall
374: léamh
375: feas-ta
376: ceith-re
377: tráth
378: pob-ail
379: tuair-im
380: tac-aí-ocht
381: air-gead
382: col-áiste
383: bheas
384: ion-tach
385: bheag
386: shaol
387: domh-an
388: beirt
389: ceoil
390: díobh
391: chlár
392: áir-eamh
393: plé
394: tuais-ceart
395: sráid
396: caith-fidh
397: freast-al
398: poib-lí
399: mná
400: páirtí
401: leabh-air
402: glac-adh
403: uach-tar-án
404: ion-tu
405: gheall
406: dócha
407: cuir-eann
408: orainn
409: gaill-imhe
410: té
411: breá
412: gnó
413: eor-pach
414: iarr-at-ais
415: faoina
416: scoil-eanna
417: chluiche
418: sláin-te
419: bean
420: post
421: um
422: con-tae
423: ama
424: teil-i-físe
425: páistí
426: beaga
427: deac-air
428: leibh-éal
429: oil-eán
430: cat
431: fíor
432: dráma
433: duit
434: ré
435: cá
436: cead
437: cór-as
438: lámh
439: cuairt
440: bheal-ach
441: breis
442: chuir-eann
443: speis-ial-ta
444: nuacht
445: seacht-ain
446: chláir
447: uaidh
448: chor
449: cionn
450: chol-áiste
451: ceist-eanna
452: meán
453: loch
454: deir-tear
455: bhord
456: céard
457: féile
458: for-bairt
459: trácht
460: amh-laidh
461: ort
462: bhean
463: réit-each
464: dtús
465: tí
466: scéim
467: cluiche
468: ul-adh
469: idir-náis-iún-ta
470: duais
471: bhreat-ain
472: airde
473: cath-rach
474: bun-aithe
475: áit-iúil
476: thug-ann
477: deich
478: abhaile
479: cois
480: tréimh-se
481: bhéal
482: ghlac
483: foir-eann
484: aith-ne
485: mol-adh
486: fheic-eáil
487: bhuaigh
488: úr
489: céad
490: aim-sir
491: dún
492: chill
493: thír
494: anur-aidh
495: naomh
496: im-irt
497: éir-igh
498: spéis
499: dhéan-ann
500: eag-lais
501: tug-ann
502: chon-radh
503: scoile
504: stáis-iún
505: ion-ann
506: múin-teoirí
507: alt
508: chean-tar
509: haois
510: dheir-eadh
511: suim
512: labh-air
513: fir
514: eag-raí-ocht
515: rún
516: ball
517: seas-amh
518: tais-peán-tas
519: sula
520: fianna
521: dár
522: rug-adh
523: cois-te
524: in-is
525: bun-aíodh
526: aird
527: seol-adh
528: dhún
529: tag-tha
530: ceann-ais
531: bóth-ar
532: bhonn
533: bog
534: aon-tas
535: tug-tha
536: theas
537: shas-ana
538: saoire
539: iúl
540: cum-ann
541: chuala
542: eal-aíne
543: uisce
544: ócáid
545: pol-ait-í-ochta
546: fiche
547: com-ór-tas
548: tuill-eadh
549: páirt-each
550: meir-i-ceá
551: barr
552: seir-bhísí
553: chin-eál
554: óna
555: noll-ag
556: riach-tan-ach
557: leath
558: fan-acht
559: eas-pa
560: lú
561: dáta
562: bhunú
563: lae-than-ta
564: chum-ann
565: bheirt
566: tríú
567: lon-dain
568: fhor-bairt
569: brú
570: craobh
571: chon-aic
572: taighde
573: deo
574: brath
575: meáin
576: maid-in
577: bíodh
578: phost
579: con-radh
580: iar-thar
581: áit-iúla
582: mill-iún
583: mheir-i-ceá
584: foil-síodh
585: tóg-adh
586: fadhb-anna
587: dáil
588: thóg
589: páirt
590: iris-eoir
591: im-eacht-aí
592: tal-amh
593: míle
594: cainte
595: brian
596: seacht
597: stiúr-thóir
598: gair-id
599: tion-char
600: thuas
601: slán
602: leas
603: iúil
604: thuig
605: fhéile
606: ath-air
607: teil-i-fís
608: phointe
609: foir-ne
610: mhéid
611: fág-tha
612: aois
613: léir-íonn
614: deimh-in
615: teid-eal
616: rial-ta
617: oif-ig-iúil
618: im-ithe
619: gclár
620: neart
621: rún-aí
622: ábal-ta
623: chás
624: éad-an
625: beag-nach
626: nuacht-án
627: fás
628: con-as
629: beal-ach
630: cill
631: tuis-cint
632: breise
633: thóg-áil
634: fonn
635: deir-ean-ach
636: dtír
637: thall
638: cuir-fear
639: uathu
640: scoth
641: deara
642: cluichí
643: árann
644: bhéar-la
645: scrúdú
646: tuair-isc
647: thuill-eadh
648: inti
649: féach-aint
650: tor-adh
651: míosa
652: comh-lacht
653: thag-ann
654: poll
655: eag-ar-thóir
656: mian
657: scór
658: chúis
659: thíos
660: réim-se
661: mheán
662: fhéid-ir
663: triúr
664: réidh
665: chuma
666: eag-rán
667: smaoin-eamh
668: meas
669: for-bar-tha
670: ean-áir
671: cog-adh
672: sóis-ial-ta
673: saor
674: seir-bhís
675: gcol-áiste
676: tithe
677: luain
678: dearc-adh
679: mheas
680: ghlac-adh
681: aoine
682: tur-as
683: cúis
684: chois-te
685: mol-taí
686: im-eacht
687: tábh-acht-ach
688: céim
689: chaoi
690: chór-as
691: mhaithe
692: cás
693: bhféad-fadh
694: grúpa
695: pé
696: tag-airt
697: fhearr
698: dear-mad
699: shaoth-ar
700: níorbh
701: cruinn-iú
702: suí-och-án
703: cul-túir
704: caith-fear
705: feacht-as
706: cúr-sa
707: choinn-eáil
708: comh-air
709: seom-ra
710: theanga
711: reatha
712: cinn-eadh
713: scríofa
714: bhfuair
715: dia
716: staid-éar
717: scéil
718: aer
719: nuacht-áin
720: éist-eacht
721: tuar-asc-áil
722: rí
723: peile
724: bain-eann
725: measa
726: fhianna
727: mhol
728: léir-igh
729: dobh-air
730: ceap-adh
731: eor-aip
732: lean-as
733: údar
734: ros
735: áit-eanna
736: soil-éir
737: cón-aí
738: sul-ar
739: rás
740: gael-ach
741: ráite
742: coim-is-iún
743: teachta
744: scríbh-neoir
745: sag-art
746: ról
747: im-ní
748: lean
749: breath-nú
750: vóta
751: ndearna
752: bhrí
753: dhó
754: baill
755: aice
756: stád-as
757: foc-ail
758: osc-ailt
759: dúch-ais
760: méadú
761: traid-is-iún-ta
762: neamh-spleách
763: domh-an-da
764: cearta
765: mhó
766: aon-tais
767: díol
768: daonna
769: tíor-tha
770: oid-each-as
771: tras-na
772: inné
773: tá-thar
774: ráit-eas
775: croí
776: dheas
777: déar-daoin
778: bain-te
779: ur-labh-raí
780: tábh-acht
781: chuir-feadh
782: cath-aoir-leach
783: sraith
784: íoc
785: éil-eamh
786: bhun-aigh
787: romh-ainn
788: mbéar-la
789: arm
790: cúr-am
791: rua
792: fine
793: éire
794: caith-eamh
795: tráth-nóna
796: pol-as-aí
797: óige
798: suíomh
799: pic-tiúr
800: ardú
801: bia
802: amh-rán
803: baol
804: tit-im
805: gceann
806: lún-asa
807: aon-air
808: in-ár
809: dubh
810: gcluiche
811: amh-arc-lann
812: chaill
813: tag-ann
814: bán
815: huaire
816: muirí
817: lit-rí-ocht
818: fhear
819: chruthú
820: aib-reán
821: éig-ean
822: tom
823: líne
824: eag-la
825: cin-eál
826: luach
827: chroí
828: chiarr-aí
829: bhuail
830: dtioc-fadh
831: aith-ean-tas
832: cas-adh
833: máirt
834: teag-mháil
835: phlé
836: cuir
837: cáil
838: tac-aí-ochta
839: meas-tar
840: tal-ún
841: gcuir-fí
842: tuais-cirt
843: rang-anna
844: míl-te
845: faigh-te
846: air-gead-ais
847: radh-arc
848: osc-ail-te
849: háite
850: gabh
851: ríoga
852: gabh-áil
853: geall
854: for-mhór
855: reácht-áil
856: fadhb
857: scann-áin
858: in-ar
859: dteach
860: dor-as
861: teang-acha
862: cul-túr
863: bí
864: phoib-lí
865: fil-í-ochta
866: dúr-adh
867: cheol
868: bpáirc
869: shinn
870: file
871: feidhm-iú
872: lonn-aithe
873: cois-céim
874: bocht
875: thit
876: deir-idh
877: acht
878: dhíth
879: tábh-acht-aí
880: hamh-áin
881: mhal-airt
882: deac-racht-aí
883: mhac
884: éir-íonn
885: cheoil
886: shíl
887: cóir
888: bain-is-teoir
889: tuar-as-tal
890: trua
891: pol-ait-iúil
892: fhrainc
893: coit-ian-ta
894: bháis
895: thuais-ceart
896: gcon-tae
897: doch-ar
898: chois
899: oir-eacht-ais
900: choinne
901: suite
902: samh-ain
903: sagh-as
904: théann
905: luí
906: gcoit-inne
907: chos-aint
908: chom-ór-tas
909: ál-ainn
910: grad-am
911: thioc-fadh
912: spóirt
913: in-sti-tiúid
914: táim
915: sórt
916: samh-radh
917: lais-tigh
918: chloig
919: nárbh
920: tá-imid
921: bhuel
922: ráth
923: cean-tar
924: agall-amh
925: pol-ait-eoirí
926: nithe
927: mbíodh
928: clois-teáil
929: chomh-dháil
930: fhadhb
931: déan-ann
932: caigh-deán
933: shol-áth-ar
934: ion-adh
935: chaint
936: taois-each
937: sol-áth-ar
938: pháistí
939: oif-ig-each
940: leath-an-ach
941: cúl
942: ion-saí
943: aidhm
944: uair-ean-ta
945: freag-ra
946: chinn
947: fúthu
948: fhág-áil
949: thor-adh
950: roinne
951: oll-togh-chán
952: mhóir
953: ghrúpa
954: cheann-ach
955: bhun
956: mháth-air
957: ghnáth
958: cum-as
959: cheap
960: al-bain
961: locht
962: iris
963: gar-man
964: thús
965: rann-óg
966: crua
967: ion-tas
968: cuimh-in
969: lit-ir
970: plean
971: chum-as
972: tuaithe
973: theach
974: teast-áil
975: spreag-adh
976: gceann-as
977: cosc
978: comh-lacht-aí
979: fhogh-laim
980: cuí
981: club
982: súile
983: deis-eanna
984: mic
985: dóch-as
986: cibé
987: glan
988: dán
989: chraobh
990: togh-chán
991: chúr-sa
992: cille
993: fír-inne
994: cean-tair
995: beatha
996: áras
997: tuig-tear
998: tosú
999: siopa
1000: saoir-se